آبشار آسیاب خرابه

آبشار آسیاب خرابه
مسیر آبشار آسیاب خرابهسید مجتبی | سه‌شنبه 1 مرداد 1387
سید مجتبی شهیدیهموند از سه‌شنبه 23 مرداد 1386