مزرعه گندم

مزرعه گندم
مزارع سرسبز پارس آباد مغانبهروز | شنبه 4 خرداد 1387995 بازدید
واژه کلیدیمزرعهگندم
بهروز سنگانیبهروز سنگانیهموند از شنبه 28 ارديبهشت 1387من عکاس حرفه ای نیستم. آنچه می بینم عکس می گیرم. لحظه ها را ثبت می کنم. تجربه می کنم.