سنگ سماور

سنگ سماور
این سنگ در مسیر صعود به قله علم کوه از مسیر گرده آلمان ها قرار دارد. برای صعود به این قله از این مسیر باید آشنایی کامل به قواعد سنگنوردی داشت زیرا که مسیر ریزشی بوده و در طول مسیر پرتگاه های متعددی وجود دارد که برای گذشتن از آن باید به وسیله حمایت طناب عبور کرد.00
سید حسین | چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیسنگسماور
سید حسین کریمیعضویت از چهارشنبه 11 ارديبهشت 1387
آخرین پست ها