خانه مخروبه

خانه مخروبه
خانه روستایی كه به علت عدم استفاده (مهاجرت به شهرها) به این شكل در امده مجید | سه‌شنبه 20 فروردين 1387