خانه مخروبه

خانه مخروبه
خانه روستایی كه به علت عدم استفاده (مهاجرت به شهرها) به این شكل در امده 00
مجید | سه‌شنبه 20 فروردين 1387
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیخانهمخروبه
مجید حیدریمجید حیدریعضویت از سه‌شنبه 14 اسفند 1386