تخت جمشید

تخت جمشید
سید احمد نحویشنبه 14 مهر 1386 | 16 سال پیشتخت جمشید پایتخت حکومتی ایران در حدود ۲۵۰۰ سال پیشدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هافارسکلید‌واژهتختجمشید786 بازدید