گنجنامه

گنجنامه
كتیبه به سه زبان پارسی باستان ، سومری و عیلامی مربوط به داریوش كبیر و خشایارشاه (پادشاهان هخامنشی)بابک | چهارشنبه 9 خرداد 13861193 بازدید
سیداحمد موسوی گنجی در دل کوه نهفته که در زیر باد و باران و برف رو به خرابی و نابودی است .چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیش
واژه کلیدیگنجنامه
بابک ارجمندیبابک ارجمندیهموند از دوشنبه 7 خرداد 1386مهندس ارشد نرم افزار | طراح راهکارهای نرم‌افزاری | تهیه کننده محتواهای دیجیتالی بنیانگذار نمای ایران IMDBbabakarjomandi.cominstagram.comfacebook.comtwitter.comyoutube.com