گنجنامه

گنجنامه
بابک ارجمندیچهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیشكتیبه به سه زبان پارسی باستان ، سومری و عیلامی مربوط به داریوش كبیر و خشایارشاه (پادشاهان هخامنشی)دسته‌بندیکتیبه‌ها و تپه‌های باستانیهمدانکلید‌واژهگنجنامه1361 بازدید
سیداحمد موسوی گنجی در دل کوه نهفته که در زیر باد و باران و برف رو به خرابی و نابودی است .چهارشنبه 9 خرداد 1386 | 16 سال پیش