بزکوهی نماد ایران باستان، با شباهت و پیام های یکنواخت ملی

بزکوهی نماد ایران باستان، با شباهت و پیام های یکنواخت ملی
محمد ناصری فرددوشنبه 29 بهمن 1397 | 4 سال پیشنگارنده و کارشناسان میراث‌فرهنگی مشگین شهر در محوطه شیخ مدی در نزدیکی رود ارس در شمال ایران و در دهتل در هرمزگان در کنار دوستان علاقه مند و کاشف سنگ نگاره‌های ان دیار( جنوب ایران)، با بیشترین نقوش تکراری بزکوهی هم مضمون و هم پیام با یکدیگر. گویی طی هزاره ها یک هنرمند آنها را خلق کرده است؟! اسراری شگفت انگیز که تا کنون به آنها نپرداخته ایم.دسته‌بندیجاذبه‌های تاریخیکوه‌ها و قله‌هاکلید‌واژهبزکوهینمادایرانباستانشباهتپیامیکنواختملی838 بازدید