آبشار ملاندر

آبشار ملاندر
عدنان مرادیشنبه 19 فروردين 1396 | 6 سال پیشیکی از دیدنی های شهرستان پاوە آبشارها هستند این آبشارها گاهی فصلی هستند و گاهی دائمی کە در میان درەهای اطراف پاوە دیدە می شوند یکی از این آبشارها آبشار فصلی ملاندر است کە از ترکیب دو نهربه وجود می آید و با ارتفاع بلندش هر رهگذری را به طرف خود می کشانددسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکرمانشاهکلید‌واژهآبشارملاندر1156 بازدید
عبدل طبیعت زیبای ایرانيكشنبه 20 فروردين 1396 | 6 سال پیش
نمای ایران سپاسيكشنبه 20 فروردين 1396 | 6 سال پیش