پاوە

  • پاوە
  • پاوە
عدنان مرادیشنبه 18 دی 1395 | 6 سال پیشیکی از زیباییهای شهرستان پاوە وجود کوەها و قلەهای سر بە فلک کشیدەەای است کە همچون مادری شهر را در آغوش کشیدەاند آبشارها چشمەهای پر آب آن شهر و شهرستان را خاص کردە استدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهاکرمانشاهکلید‌واژهپاوە1430 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 20 دی 1395 | 6 سال پیش
عبدل قله های برفیدوشنبه 20 دی 1395 | 6 سال پیش
مجیدرضا طبیعت مادر مهربان،آرام بخش.بسیار عالیچهارشنبه 22 دی 1395 | 6 سال پیش