منطقه حفاظت شده الوند لکان (خمین)

  • منطقه حفاظت شده الوند لکان (خمین)
  • منطقه حفاظت شده الوند لکان (خمین)
محمد حمزه لودوشنبه 14 دی 1394 | 7 سال پیشالوند منطقه ای کوهستان است که بطور مایل از شمال غرب به سمت جنوب شرق امتداد یافته و در بخش جنوبی استان مرکزی قرار گرفته . کوه الوند در ۲۰ کیلومتری غرب شهرستان خمین و ۳۰ کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند واقع است . از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصلE493830  الی E494900 طول شرقی و N334200  الی N334910 عرض شمالی واقع شده است مساحت منطقه ۷۲۰۰ هکتار می باشد . کوه الوند منطقه ای کاملاًکوهستانی با کمربندهای ارتفاعی متفاوت که دارای کوه ها و تپه ماهورهای بلند و دره های متعددی است بلندترین نقطه قله کوه الوند با ارتفاع ۳۰۹۶ متر بوده و پست ترین نقطه آن در جنوب شرقی منطقه در محلی بنام سه راهی چارطاق واقع شده که ۲۰۵۰ متر از سطح دریای آزاد ارتفاع دارد . قسمت عمده این منطقه از ارتفاعات صخره ای تشکیل شده است که به این علت تردد را در آن مشکل می نماید . میزان بارندگی متوسط سالانه منطقه ۳۸۰ میلیمتر در سال و متوسط درجه حرارت سالانه معادل ۲/۱۰ درجه سانتیگراد برآورد گردید که حداکثر مطلق دما ۳۷ و حداقل مطلق نیز معادل ۳۱- درجه سانتیگراد برآورد شده است . تنوع زیستی موجود در منطقه الوند در هیچ نقطه دیگری از محدوده های جنوبی استان تکرار نشده و وجود ۹ تیپ گیاهی با ۱۱۵ گونه که ۲ درصد آنها اندمیک می باشد و نیز حضور بیش از ۶۰ گونه پرنده که ۱۹ گونه آن حمایت شده و آسیب پذیر هستند و پستانداران عمده و بارزی نظیر کل و بز ، قوچ و میش ، پلنگ ، گرگ و … اهمیت این منطقه را از لحاظ ارزشهای زیستگاهی و جانوری آن نشان میدهد . این منطقه ۱۲ درصد پرندگان ایران و ۴۴ درصد پرندگان استان را در خود جای داده ، بیش از ۳۰ درصد پرندگان این منطقه و از جمله پرندگان شکاری حمایت شده اند و از نظر پستانداران نیز غنی است و ۸/۸ درصد پستانداران کشور را در خود جای داده است از ۱۱ گونه پستانداران این منطقه ۳ گونه حمایت شده اند .   تاریخ تاسیس منطقه از ابتدا تا كنون: این منطقه در سال ۱۳۸۱توسط شورایعالی حفاظت محیط زیست به عنوان منطقه حفاظت شده تعیین گردید.   موقعیت عمومی منطقه: منطقه الوند در ۲۰کیلومتری غرب شهرستان خمین و۳۰کیلومتری جنوب شرقی شهرستان شازند واقع است.از نظر موقعیت جغرافیایی در حد فاصل 30/38/49 الی 00/49/49 طول شرقی و 00/42/33 الی 10/49/33 عرض شمالی واقع شده است. وسعت منطقه:مساحت منطقه ۷۲۰۰هکتار می باشد.   ویژگی و سیمای عمومی منطقه (شامل وضعیت توپوگرافی، چشم انداز، پوشش گیاهی و گونه های شاخص گیاهی، وضعیت عمومی حیات وحش و گونه های شاخص و كریدورها): کوه الوند منطقه ای کاملاٌ کوهستانی با کمربندهای ارتفاعی متفاوت که دارای کوهها وتپه ماهور های بلند ودره های متعددی است.بلندترین نقطه این منطقه قله کوه الوند لکان با ارتفاع ۳۰۹۶متر می باشد.تنوع زیستی موجود در منطقه الوند در هیچ نقطه دیگری از محدوده های جنوبی استان تکرار نشده و وجود ۹تیپ گیاهی با ۱۱۵گونه که ۲درصد آنها اندمیک می باشد.ونیز حضور بیش از ۶۰گونه پرنده که ۱۹گونه آن حمایت شده وآسیب پذیر هستند.پستانداران عمده وبارزی نظیر کل وبز،قوچ ومیش،گرگ و...اهمیت این منطقه را از لحاظ ارزشهای زیستگاهی وجانوری نشان می دهد.این منطقه ۱۲%پرندگان ایران و۴۴%پرندگان استان را در خود جای داده وبیش از ۳۰%پرندگان این منطقه،پرندگان شکاری حمایت شده اند.واز نظر پستانداران نیز غنی است و۸/۸%پستانداران کشور را در خود جای داده است.از ۱۱گونه پستانداران این منطقه ۳گونه حمایت شده اند. جاذبه های اكوتوریسمی:وجود چندین چشمه كه در فصول پرآبی چشم انداز زیبایی در منطقه ایجاد می كنند. استفاده از گیاهان داروئی در منطقه وضعیت عمومی اقتصادی اجتماعی: وجود چندین روستا مانند لكان، خان آباد ( محمدیه) ٬كجارستان، آب باریك، موچان، علیم آباد، خرمآباد و ... كه اقتصاد منطقه بر پایه دامداری و كشاورزی است. به همین دلیل این کوه مورد احترام اهالی این روستاها میباشد‌.       irandeserts.comدسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هامناطق حفاظت شده و حیات وحشمرکزیکلید‌واژهالوندلکان1812 بازدید