مجسمه آریوبرزن

مجسمه آریوبرزن
آرمان باقرپور | چهارشنبه 25 شهريور 1394
پازن پیربلندترین قله ارتفاعات شرقی دنا
دنگزلوروستایی آرمیده بر دامنه سرسبز رشته کوه دنا
روستای نُقُلمنطقه پادنای علیای سمیرم در جنوب استان اصفهان
واژه کلیدیآریوبرزن
آرمان باقرپور نجف آبادهموند از جمعه 30 دی 1390