غار کوه مبارک ساحل مکران جاسک

  • غار کوه مبارک ساحل مکران جاسک
  • غار کوه مبارک ساحل مکران جاسک
  • غار کوه مبارک ساحل مکران جاسک
  • غار کوه مبارک ساحل مکران جاسک
عبدل شعبانیچهارشنبه 7 مرداد 1394 | 8 سال پیشمی گویند حاکم این منطقه فردی ایرانی عمانی بنام مبارک بوده . در زمان قدیم مردم اذوقه واموال خود را درون این غارها قرارداده و خود به مراقبت از ان می پرداختند این غار دارای دو دهانه ورودی از دوطرف کوه است دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهرمزگانکلید‌واژهغارکوهمبارکساحلمکرانجاسک1668 بازدید
عطاءاله بسیار زیبای خفته  دریای مکرانيكشنبه 8 شهريور 1394 | 8 سال پیش
  • گل فشانهای جاسکگل فشان جایی است که گل همراه با آب و گاز از زمین خارج میشود و دانشمندان مطالعات ژئوشیمی روی آن انجام میدهند . از نظر جذب توریسم و خیلی چیزهای دیگر مورد توجه دانشمندان است
  • ساحل سنگ سیاه جاسکساحلی بسیار زیبا با سنگهای سیاه رنگ و ماسه های ساحلی شما را جادو میکند هر چند بار که انرا دیده باشید باز هم عاشق دیدنش خواهی شد این ساحل بسیار زیبا در شهرستان جاسک قراردارد
  • برداشت میوه جم / هرمزگاندرخت جم . تنومند و پر شاخ و برگ با میوه ای خوشمزه در هرمزگان شهرستانهای رودان و میناب بسیار است و در شهر بندرعباس و فین در بعضی خانه ها از قدیم کشت شده است
  • پرندگان ایران / دارکوبنوعی دارکوب است که در پوسته خشک تنه درختان به جستجوی غذا میپردازد
  • انبه شاه میوه جنوبمیوه انبه بخاطر خواص فراوانش انرا شاه میوه جنوب نامیده اند