پاوه

پاوه
عدنان مرادیيكشنبه 20 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیشگاهی بازی خورشید و ابر و جلوه کوه ها و دره ها درختان سبز پوش مناظر بدیعی می آفریند که نقاش طبیعت آن را بر بوم هستی می آراید گاهی چنان زیبا که گویی رویایی بزرگ از آسمان بر زمین نازل گشته است. همواره ابرها را به خاطر طرح های نامنظم و به بازی گرفتن نور دوست داشته ام و عکاسی از آنها را نیز دوست دارم به همین خاطر در بسیاری از عکس هایم این ابرها هستند که سخن می گویند. این عکس را به همه دوستان نمای ایرانیم تقدیم می کنمدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانشاهکلید‌واژهپاوه2574 بازدید
عبدل عکس خیلی زیبایی است . تشکريكشنبه 20 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
نمای ایران بسیار زیباست. سپاسيكشنبه 20 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
بابک تصویر فوق العاده شده عدنان خانسه‌شنبه 22 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش
مهدی زیباستدوشنبه 28 ارديبهشت 1394 | 8 سال پیش