بهار نودشه

بهار نودشه
بهار آمد تا بگوید : حتی اگر نمی شود که همیشه سبز ماند ، ولی می توان دوباره و دوباره و دوباره ، سبز و پر شکوفه و پر از جوانه شد ... امیدوارم آنقدر خوب باشیم و زیبا زندگی کنیم که وقتی از خط پایان زندگی می گذرم کسی دست نزند... عکاس :حمید نوریفرصاد | پنجشنبه 7 اسفند 13931306 بازدید
بابک چه محله زیبایی است.جمعه 8 اسفند 1393 | 8 سال پیش
عبدل بسیار زیبا و ارامبخش است همنجایی است که انهایی که غرق شهر و شهر نشینی شده اند ارزوی یک شب ماندنش را دارند جمعه 8 اسفند 1393 | 8 سال پیش
عدنان جوانهجمعه 8 اسفند 1393 | 8 سال پیش
فرصاد حیدریفرصاد حیدریهموند از جمعه 10 بهمن 1393مردان بزرگ اراده می کنند و مردان کوچک آرزو