پوشش محلی

 پوشش محلی
عدنان مرادیشنبه 2 اسفند 1393 | 8 سال پیشپوشش مردان در پاوه شامل قسمت های گوناگونی است که عبارتند از دستار و کلاه که در زبان هورامان کلاو دسمال گفته می شود شلوار و بالاپوش که چوخه و رانک گفته می شود که از موی بز مرز بافته می شود شال که به آن میوین یا بیبن گفته می شود که از پشم یا مو بز ساخته می شود گیوه یا کلاش که از نخ و پارچه ساخته می شود فقیانه که روی لباس پوشیده می شود و آستین ها را می پوشاند پوزوانه که ساق پا را در مقابل ضربه و سرما حفظ می کنددسته‌بندیجاذبه‌های اجتماعیویژگیهای مردم نگاریکلید‌واژهچوخهرانکپاوه1289 بازدید
نمای ایران سپاسشنبه 2 اسفند 1393 | 8 سال پیش