سر در عالی قاپو

سر در عالی قاپو
م ی ر ن آشنبه 25 بهمن 1393 | 8 سال پیشاین بنا نخست در دوره شاه طهماسب ساخته شده و در زمان شاه عباس اول به‌صورت کنونی تغییر شکل یافته است. در دوران ناصر الدین شاه نیز، تعمیرات و اضافاتی صورت گرفت.ر پیشانی این سردر رفیع که ۱۷ متر ارتفاع دارد، کتیبه‌ای با کاشی معرق به خط ثلث از علی‌رضا عباسی - خوشنویس معروف عهد صفوی - جلوه‌گر است. بر فراز این کتیبه، پنجره مشبک بزرگی از کاشی قرار گرفته است. بیش از دو گوشوار بلند در طرفین سردر که بر بالای طاق‌نمایی واقع شده که بنا را به ساختمان‌های هم جوار پیوند می‌داده است این سردر، ورودی اصلی به دولتخانه دوران صفویه بود. بنای سر در شامل ایوان رفیع ورودی با قوس تیزه‌دار و سه ریف طاق‌نما در طرفین آن است. گوشواره‌هایی با ستون‌نماهای آجری در دو طبقه، نمای سردر را تکمیل می‌کنند. هشتی متصل به ایوان ورودی به شکل هشت ضلعی است و در طرفین محور ورودی آن اتاق‌های نگهبانی قرار دارد. در این هشتی پلکان‌هایی دیده می‌شود که به طبقه بالا - جایگاه نقاره‌زنان - راه می‌یابند. کتیبه و شباک کاشی، تنها تزیینات باقی‌مانده در ایوان ورودی استدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هاقزوینکلید‌واژهسر درعالی قاپو1614 بازدید
نمای ایران سپاسچهارشنبه 29 بهمن 1393 | 8 سال پیش
احسان این سر در در ابتدای خیابان سپه که اکنون خیابان شهدا نامیده می شود قرار دارد. خیابان سپه نخستین خیابان ایران است که اکنون سنگ فرش شده است.شنبه 23 اسفند 1393 | 8 سال پیش