روستای پاشاکلا

روستای پاشاکلا
بابک ارجمندیسه‌شنبه 30 دی 1393 | 9 سال پیشروستای پاشا کلا در منطقه سنگ چال از توابع بخش مرکزی شهرستان آمل در استان مازندراندسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانروستاهای ایرانکلید‌واژهروستایپاشاکلاسنگچالفیلبند1582 بازدید