تنگه چاه کوه

تنگه چاه کوه
هادی کراییچهارشنبه 8 خرداد 1392 | 10 سال پیشجزیره قشم را "جزیره عجایب هفتگانه" می‌خوانند. یک تنگه‌ی زیبا در جزیره قشم. تنگه‌ای با ساختاری از آهک که بر اثر فرسایش، اشکال زیبا و چشم نوازی به خود گرفته است. دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاهرمزگانکلید‌واژهتنگهچاهکوه1148 بازدید
عبدل باورت میشه هنوز من اینجا نرفتم با اینکه اهل بندرمشنبه 2 اسفند 1393 | 8 سال پیش