مشابهت طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخی با نقوش سنگ نگاره های كهن ایران

مشابهت طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخی با نقوش سنگ نگاره های كهن ایران
مشابهت طرح روی سفالینه های ماقبل تاریخ با نقوش سنگ نگاره های كهن در ایران، اصلی است كه برای نخستین بار در ایران موفق به كشف آن می شویم. اصلی كه از هنر سنگ تا هنر سفال با پیوستگی و گستره ای در حد فلات ایران از هزاره های قبل قابل رصد است و نشان از عظمت یك ملت هوشمند دارد. جهت كسب اطلاعات بیشتر homayen.com 00
محمد | دوشنبه 25 ارديبهشت 1391
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com