مراتع سارال

مراتع سارال
منطقه سارال یکی از مناطق بومگردی (اکوتوریستی) استان است که در غرب دیواندره واقع می‌باشد منطقه و دشت سارال بهشت روی زمین است در فصل بهار و از جاذبه های بسیار دیدنی برخوردار است .فردین احمدی | سه‌شنبه 5 ارديبهشت 1391
واژه کلیدیمراتعسارال
فردین احمدی هموند از سه‌شنبه 5 ارديبهشت 1391