چشمه آب گرم مرتضی علی

چشمه آب گرم مرتضی علی
مهدی مخلصیانجمعه 26 شهريور 1389 | 13 سال پیشآب گرم مرتضی علی، روستای خروان طبسدسته‌بندیرودخانه‌ها ، چشمه‌ها ، آبشارهایزدکلید‌واژهچشمهگرممرتضیعلی954 بازدید