مقایسه سنگ نگاره های ماقبل تاریخی ایران (میمند) باسنگ نگاره های ماقبل تاریخی فرانسه (غار لاسكو)

مقایسه سنگ نگاره های ماقبل تاریخی ایران (میمند) باسنگ نگاره های ماقبل تاریخی فرانسه (غار لاسكو)
مقایسه نقطه نگاره های (pictograph) پر رمز و راز مكشوفه در یكی از غارهای اطراف روستای سنگی میمند (دست كنده ها) با نقطه نگاره های غار لاسكو Lascaux در فرانسه. نمونه ها ی ایرانی با حداقل قدمت دوازده هزار ساله در معرض نابودی اند و باز دید كننده ای جز باد و باران و...ندارند و نمونه های فرانسوی در مقابل شان شیشه های مخصوص قرار داده اند تا رطوبت دهان باز دید كنندگانی كه از اقصی نقاط جهان برای دیدن آنها آمده اند، به آنها آسیب نرساند. در دانشگاه های ما برای بیان مصداق های هنر كهن بشری از لاسكو و... سخن می گویند و غربیها هم اصلاّ منكر آثار هنری كهن در ایران بوده1 و هستند . با احترام- محمد ناصری فرد 1- گیرشمن 00
محمد | شنبه 23 مرداد 1389
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com