روستای تاریخی كندوان

روستای تاریخی كندوان
آذر بایجان شرقی - اسكو _ روستای صخره ای كندوانمحمدحسین حدادی | يكشنبه 16 خرداد 1389762 بازدید
محمدحسین حدادی محمدحسین حدادی هموند از چهارشنبه 12 خرداد 1389