آبشار سَروَزَن شهرمرزی نوسود-شهرستان پاوه

آبشار سَروَزَن شهرمرزی نوسود-شهرستان پاوه
در شهر مرزی نوسود (از توابع شهرستان پاوه) واقع گردیده،تا پاوه حدود 45 دقیقه می باشدامید چنگیزی | پنجشنبه 16 ارديبهشت 1389
امید چنگیزی هموند از چهارشنبه 10 شهريور 1389
آخرین پست‌ها