رقص محلی

رقص محلی
تقی قاسمیيكشنبه 23 اسفند 1388 | 13 سال پیشرقص محلی یا رقص فولکلوریک قدیمی‌ترین فرم رقص است که نشان‌گر حالات، عادات و فرهنگ یک قوم و یا ساکنان یک منطقه جغرافیائی خاص بوده و در قالب مجموعه‌ای از حرکات موزون اجرا می‌شود. واژه رقص فولکلوریک معمولا به رقص عامهٔ مردم گفته می‌شود. اثبات اینکه کجا و چگونه بوجود آمده امکان ناپذیر است. باستان شناسان و مورخین میگویند که رقص بخشی مهم از فرهنگ انسانهای اولیه بود بطوریکه آنان از طریق رقص و با استفاده از حرکات و ریتم احساسات خود را به دیگران بیان می نمودند. انسانها رقصیده اند و هنوز هم برای جشنها، تداوم زندگی، کارهای اجتماعی، ارتباط معنوی و اظهار وجود و هویت اجتماعی میرقصند. www.khanabadd.com www.khanabad.irدسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیمرکزیکلید‌واژهرقصمحلی926 بازدید