هنرهای صخره ای (تیمره خمین ) IRAN ROCK ARTS

هنرهای صخره ای (تیمره خمین ) IRAN ROCK ARTS
محمد ناصری فرددوشنبه 2 آذر 1388 | 14 سال پیشسنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگار IRAN PETROGLYPHS.IDEOGRAM SYMBOLS اینها نشان از وطن توست. ترا صدا می زنند. زندگی تو ، به تو می گوید وطن تو مقدس است. این همان رشته ای است که هرگز گسسته نمی شود. دسته‌بندیسایر ویژگیهای فرهنگیمرکزیکلید‌واژههنرهایصخرهتیمرهخمینIRANROCKARTS1078 بازدید