هنرهای صخره ای (تیمره خمین ) IRAN ROCK ARTS

هنرهای صخره ای (تیمره خمین ) IRAN ROCK ARTS
سنگ نگاره های ایران، نمادهای اندیشه نگار IRAN PETROGLYPHS.IDEOGRAM SYMBOLS اینها نشان از وطن توست. ترا صدا می زنند. زندگی تو ، به تو می گوید وطن تو مقدس است. این همان رشته ای است که هرگز گسسته نمی شود. محمد | دوشنبه 2 آذر 13881012 بازدید
محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردهموند از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .