منطقه ییلاقی گلندرود

منطقه ییلاقی گلندرود
سید مجتبی شهیدیيكشنبه 18 مرداد 1388 | 14 سال پیشمنطقه ییلاقی گلندرود : روستایی رویایی كه متاسفانه بعلت كمبود وقت نامش را متوجه نشدیم.ولی تصور زندگی درآن برای دوست داران طبیعت و بیزاران از تكنولوژی، بسیار آرمانی وروحبخش است.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیمازندرانکلید‌واژهمنطقهییلاقیگلندرود1273 بازدید