روستای جواهرده از بالا

روستای جواهرده از بالا
این روستا چند كیلومتر بعد از رامسر واقع شده است و در دل كوه بوجود آمده استbanihashemian | پنجشنبه 26 دی 1387809 بازدید
banihashemian هموند از پنجشنبه 26 دی 1387