سپید دشت

سپید دشت
این دشت در کیلومتر 50 جاده سپیددشت میباشدسید امیر | دوشنبه 11 آذر 1387
واژه کلیدیسپیددشت
سید امیر علی قوامیهموند از يكشنبه 19 خرداد 1387