تخت جمشید

تخت جمشید
بهروز سنگانیدوشنبه 25 شهريور 1387 | 15 سال پیشباز هم گوشه ای از این اثر باستانیدسته‌بندیباغ ها ، عمارت ها ، کاخ هافارسکلید‌واژهتختجمشید1111 بازدید
سیما مافی خیلی زیبا بود از این عکسا اگر بازم دارید برای منم بفرستید با تشکردوشنبه 25 شهريور 1387 | 15 سال پیش