کوه آتشفشان

کوه آتشفشان
مجید حیدریسه‌شنبه 21 اسفند 1386 | 15 سال پیشاین كوه آتشفشانی در نزدیكی دهج در مسیر یزد كرمان قرار دارد تصویر فوق از عكسهای ماهواره ای تهیه شده دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاکرمانکلید‌واژهکوهآتشفشان740 بازدید
نمای ایران بهتر است موقعیت آنرا روی نقشه مشخص فرمایید. با تشكرسه‌شنبه 21 اسفند 1386 | 15 سال پیش