محمد  ناصری فردمحمد ناصری فردعضویت از دوشنبه 2 آذر 1388پژوهشگر و نویسنده در خصوص سنگ نگاره های ایران و دكترای باستان شناسی هنر .iranrockart.com
00
رنگین نگاره های pictographs بزکوهی Ibex در غارهای کوهدشت لرستاننقش بزکوهی رنگین نگاره( پیکتوگراف- حدود ده هزار پ.م)، در سبک هنری اندیشه نگار، نوعی خط تصویری، نشانی شاید از کهن ترین اسطوره ی زیست بشر بر روی کره زمین(ماری و ماریانه)، آغاری بر سیر تطورّ خط در ایران2 هفته پیش
00
دفتر مطالعات سنگ نگاره های ایران و تیمرهسنگ نگاره ها، كهن ترين آثار تاریخی و هنری به جا مانده از بشرند كه در آنها رمز و رازهاي فراواني نهفته است و از بهترين پنجره هاي رو به گذشته هاي دور مي باشند كه از طريق آنها مي توان از منظرهاي Perspective گوناگون زندگي انسان‌هاي اعصاركهن را رصد كرد.2 هفته پیش
11
نقش گوزن زرد ایرانی در میان رنگین نگاره های pictographs کهن غارهای کوهدشت لرستاننقش یک گوزن زرد ایرانی که با رنگ قرمز (pictograph) در یکی از غارهای کوهدشت لرستان ایجاد شده است.2 هفته پیش
00
کشف نقش حشره ای کهن که در هزاره های پیش در ایران می زیسته و منقرض شدهکشف سنگ نگاره ای(حدود 2000 پ.م) که شباهت به یکی از گونه حشرات منقرض شده در ایران دارد. با همکاری گروهی از حشره شناسان ایران، مقاله ای در آن خصوص نوشته و به یکی از مجله های معتبر علمی زیست شناسی در آمریکا ارسال کردیم و...2 هفته پیش
20
شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسهاز منظر سنگ نگاره های کهن، می توان نگاه ساده و پیچیده نگارگران اعصار کهن را رصد کرد.11 ماه پیش
10
شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسههنرهای صخره ای کهن ایران، دارای شباهت های ظاهری و پیامی متعدد با نقاشی های کهن خیلی از نقاط جهان هستند.11 ماه پیش
30
رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخبعضی نقاشی های کهن petroglyphs مکشوفه در ایران، گویای سیر اندیشه و باورهای انسان در زمان های طولانی و نقاطی بس بعید از یکدیگرند.2 سال پیش
10
سنگ نگاره های کهن و نقشه گردشگری ایرانیکی از جاذبه های ملی و جهانی جوامع، هنرهای صخره ای کهن Rock Art می باشند2 سال پیش
20
بزکوهی نماد ایران باستان، با شباهت و پیام های یکنواخت ملیهنرهای کهن اغلب در قالب تصویر خط سخن گفته اند.2 سال پیش
30
شباهت های جهانی بزکوهی Ibexبزکوهی نماد ایران باستان بوده است2 سال پیش
20
فنجان نماها Cupmarksفنجان ها عمری به سان عمر بشر روی کره زمین دارند2 سال پیش
54 Rows,1 of 523

فعالیت ها

تعداد بازدیدکننده: 104666کتاب موزه های سنگیهنرهای صخره ایسنگ نگاره های ایرانهنرهایصخرهتیمرهخمینIRANROCKARTSکتابنمادهای اندیشه نگارکهن ترین خط ایراننقشبزکوهیباستاننمادخواهیزایندگیباروریمحافظترقصآیینیجادوییReligiousDancingsمشابهتشمالیترینجنوبینقطهانعکاسیزندگیمحیطاقلیمیمقایسهسنگنگارهماقبلتاریخیمیمندباسنگفرانسهغارلاسكوهنرسوارهطرحرویسفالینهنقوشكهنیوزمیانحیواناتمنقرضشدهاسترالیانوعپوششزنانمنظرآثارهنریهنرسنگدرونغارهاكوهمفرغسفالخانهردپایجانشینیروستایدستكندشباهتتاریخسطبیعتزیباسنگ نگارهپیكرهمفرغیبزكوهیزیگوراتكشفارابهچهارچرخ6000زبان مشترک جهانیانسانفرازمینیناصری فردبالداردیوارهکوهجهانپژوهشگرانقالهرنماهایکهنایتالیاصورتفلکیخانوادهجدیفراوانیبارانکاملگالریسننگدرسایتبنیادشناسیبرادشاوکشورسوئیسنگاره هاسکهایلماییلرهایگمانهیوفوهاUfoکشففنجاننماهاCupmarksپاانیمیشنشهرسوختهنگاره هایپیامیکنواختملینقشهگردشگریازنقاشیتاپیکرهگلیپیشتاریخسنگ نگاره های پیش از تاریخ ایراننقاشی های غار لاسکو فرانسهلاسکوکشف سنگ نگارهماندانا حضرمحمود کلنکریمحمد ناصری فردحشرات منقرض شدهگوزن زرد ایرانیpictographسنگ نگار هاغارهای کوهدشت لرستاندفتر مطالعات سنگ نگاره های ایرانibexبز کوهی
دوست های مننمای ایران مهدی مخلصیانمهرداد زینلیانسمانه زارعیمحمد رفیعیبابک ارجمندیحامد محمدیعلی ارجمندی