درخت کنار (سدر)

درخت کنار (سدر)
درخت كنار از تیره عناب است و میوه آن سرخ و شیرین و كنار نام دارد و میوه خشك شده آن را آسیاب كرده و آرد كنار تهیه می كنند برگ آن وقتی خشك شود آن را آسیاب می كند كه همان سدر و به زبان محلی ختمی گفته می شود. بیشتر پزشكان برای جلوگیری از ریزش مو شامپو های مختلف استفاده از سدر را تجویز می كنند . زیرا پیاز مو را تقویت می كند و باعث تمیزی بیشتر می شود و از سفید شدن زود رس مو تا اندازه ای جلوگیری می كند چوب درخت كنار بسیار سخت و یادوام است و در گذشته برای پوشش سقف خانه ها و ساختن در و پنجره استفاده می كردند. زیرا موریانه كمتر به چوب آن اثر می كند . در جاهای حساس ساختمان كه ممكن بود به مرور زمان در اثر فرسودگی خللی در آن پدید مقداری چوب درخت كنار ردیف می چیدند. همانند كاربرد آرماتور كه اكنون به خاطر استحكام ستونها و در قسمتی از ساختمانهای جدید به كار می برند چنین ساختمانهایی با قدمت ده ها و یا صدها سال هنوز هم پا بر جا مانده اند. شاخه های درخت كنار برای زغال گیری سوخت مناسب و حرارت بسیار تولید می كند.درخت كنار افت ندارد و در گذشته از هسته آن روغن نیز می گرفتند. این درخت تنومند همانند چتری گسترده می شود و در زیر سایه خنكی یرای مردم ایجاد می كند.امین پورآزرم | پنجشنبه 10 آبان 13861148 بازدید
واژه کلیدیدرختکنارسدر
امین پورآزرم هموند از پنجشنبه 10 آبان 1386