شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسه

شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسه
محمد ناصری فردچهارشنبه 8 خرداد 1398 | 4 سال پیشنقاشی کوبشی petroglyph گاو وحشی با شاخ های پرانتزی، متعلق به پیش از تاریخ، دره شیر پلنگان سراوان( بلوچستان ایران) با شباهت رنگین نگاره pictograph گاو وحشی، متعلق به پیش از تاریخ درغار لاسکو - فرانسه.دسته‌بندیکوه‌ها و قله‌هاسنگ‌نگاره‌هاکلید‌واژهشباهتسنگنگارههایپیشتاریخایراننقاشیکهنغارلاسکوفرانسه919 بازدید