شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسه

شباهت سنگ نگاره های پیش از تاریخ ایران با نقاشی های کهن غار لاسکو در فرانسه
محمد ناصری فردچهارشنبه 8 خرداد 1398 | 4 سال پیشطی مطالعات میدانی که بر روی نقاشی‌های کهن غارها و کوه های نقاط مختلف ایران داشتیم. با نقش های متنوع از اسب های وحشی روبرو می شدیم که طی دوره های متفاوت به دست هنرمندان این سر زمین خلق شده بودند( نشان از دیده های هنرمندان و زیستگاه آنها دارد). رنگین نگارنده ها بیشتر در غارهای لرستان و نمونه‌های کوبشی در کوه ها و دره های نقاط مختلف ایران با تکنیک های هنری و بهره‌گیری از ابزار گوناگون حک شده بودند. دیرینگی خیلی از آنها شاید از رنگین نگاره ها و نمونه‌های کوبشی دیگر نقاط دنیا بیشتر باشد که در آینده با بهره‌گیری از تکنولوژی طیف سنجی شتاب دهنده راز قدمت آنها نیز همچون کشف شأن آشکار خواهد شد. دسته‌بندیسنگ‌نگاره‌هاسایرکلید‌واژهسنگ نگاره های پیش از تاریخ ایراننقاشی های غار لاسکو فرانسه874 بازدید