رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ

  • رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
  • رد پای رقص های آیینی، از نقاشی های کهن تا پیکره های گلی پیش از تاریخ
محمد ناصری فرددوشنبه 13 اسفند 1397 | 5 سال پیشتخته سنگی غول پیکر با نقش های متعدد، که از همه جالبتر نقش انسان بزرگی است که به حالت احترام و نیایش دست ها بر سینه دارد. حداقل قدمت آن با توجه به جهت و زاویه شیب بوم، هزاره پنجم پ.م است. جالب آنکه پیکره های گلی مکشوفه در جیرفت ( هزاره سوم پیش.م)، معبد اور در بین النهرین و پیکره های مفرغی در مارلیک هم با قدمت های کمتر و همگون نیز دیده می شود! شاید این باورهای آیینی از مرکز ایران به دیگر نقاط برده شده باشد. کشف و عکس: محمد ناصری فرد. محل : تیمره، کوه های اطراف خمین. دسته‌بندیجاذبه‌های فرهنگیجشن‌ها و آیین‌هاکلید‌واژهپایرقصهایآیینینقاشیکهنپیکرهگلیپیشتاریخ920 بازدید
محمد درود بر شما جالب بود ...سپاس از اطلاعات شما♥ يكشنبه 25 اسفند 1398 | 4 سال پیش