زعفران کوهی

زعفران کوهی
عدنان مرادیيكشنبه 19 دی 1395 | 7 سال پیشزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است . ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشکیل یم شود . این پیازها سخت و مدور و گوشتدار و پوشیده از غشاء های نازک قهو های رنگ می باشد . گلهای زعفران ارغوانی ، منظم و شامل لوله ای دراز است که به سه گلبرگ و کاسبرگ منتهی می شود . این گیاه در کوهپایە های منطقە پاوە می روید اگر چە برداشت آن بە صورت علمی نیست و ارزش اقتصادی ندارد اما نشان از استعداد این منطقە در پرورش این گیاە دارددسته‌بندیکرمانشاهگیاهان و جانورانکلید‌واژهزعفرانکوهی2705 بازدید
نمای ایران سپاسدوشنبه 20 دی 1395 | 7 سال پیش
عبدل زیبا و مقاومدوشنبه 20 دی 1395 | 7 سال پیش
مجیدرضا زیبا و انرژی بخشچهارشنبه 22 دی 1395 | 7 سال پیش
  • سفید کوەسفید کوە - شاهنشین
  • نرگس تلانهدر کوه‌پایه‌ی قله‌ی زیبا و بلند زاز منطقه‌ای بکر و پوشیده از گل‌های بنفش، آبی و سفید که گونه‌ای از گل نرگس می باشد قرار دارد...
  • كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز
  • غروب پاوهشب رویایی پاوه
  • سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...