زعفران کوهی

زعفران کوهی
زعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است . ساقه زیر زمینی آن از دو پیاز تشکیل یم شود . این پیازها سخت و مدور و گوشتدار و پوشیده از غشاء های نازک قهو های رنگ می باشد . گلهای زعفران ارغوانی ، منظم و شامل لوله ای دراز است که به سه گلبرگ و کاسبرگ منتهی می شود . این گیاه در کوهپایە های منطقە پاوە می روید اگر چە برداشت آن بە صورت علمی نیست و ارزش اقتصادی ندارد اما نشان از استعداد این منطقە در پرورش این گیاە دارد20
عدنان | يكشنبه 19 دی 1395
نمای ایران | دوشنبه 20 دی 139510
سپاس
عبدل | دوشنبه 20 دی 139510
زیبا و مقاوم
مجیدرضا | چهارشنبه 22 دی 139510
زیبا و انرژی بخش
سفید کوەسفید کوە - شاهنشین
نرگس تلانهدر کوه‌پایه‌ی قله‌ی زیبا و بلند زاز منطقه‌ای بکر و پوشیده از گل‌های بنفش، آبی و سفید که گونه‌ای از گل نرگس می باشد قرار دارد...
كوه زازقله زاز كوهى پر از رمز و راز
غروب پاوهشب رویایی پاوه
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
لطفا جهت ارائه نظر وارد شوید
واژه کلیدیزعفرانکوهی
عدنان مرادیعدنان مرادیعضویت از پنجشنبه 15 مرداد 1388دبیر آموزش و پرورش عکاس نویسنده و شاعر دوستدار طبیعت و عکاسی از مناظر ساکن پاوهphotopaveh.mihanblog.com