لاله واژگون

  • لاله واژگون
  • لاله واژگون
عمر این گیاه بسیار کوتاه است .گل دهی آن از اوایل اردیبهشت شروع می شود .درایران حدود 15 گونه لاله واژگون شناسایی شده است. در مناطق مختلف با نام های لاله اشک . اشک مریم هم این گل را می شناسند. از جملله جاهایی که این گیاه زیبا می روید: چهار محال و بختیاری،غرب استان اصفهان،ارتفاعات استان کرمانشاه و استان لرستان استکیان | پنجشنبه 26 آذر 13941186 بازدید
نمای ایران سپاسجمعه 27 آذر 1394 | 6 سال پیش
عبدل چه پر گل. خیلی قشنگه جمعه 27 آذر 1394 | 6 سال پیش
مریم خیلی قشنگه دلم پر میزنه واسه بهار ودیدن روی گل دوشنبه 14 دی 1394 | 6 سال پیش
زمستان در پاوهپاوه شهری با معمارای زیبا در فصل زمستان دیدنی است
میرزاعبدالقادر پاوه ایتندیس شاعر پاوه ای
كوه بانوكوه بانو شبیه زنى است كه رو به آسمان چشم دوخته است
سبد بافهارغوان یکی از زیباترین درخت های منطقە هورامان و پاوە است...
زعفران کوهیزعفران گیاهی است پایا با ارتفاع تقریبا ۳۰ سانتیمتر که دارای برگهای دراز و سبز مانند تره است ...
واژه کلیدیلالهواژگون
کیان ژالههموند از پنجشنبه 26 آذر 1394