طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلی

  • طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلی
  • طبیعت تابستانی روستای سرداب سفلی
مهرداد زینلیانسه‌شنبه 23 تير 1394 | 8 سال پیشروستای سرداب سفلی، در 15 کیلومتری جنوب غرب مرکز شهرستان فریدونشهر واقع در 160 کیلومتری غرب شهر اصفهان و در دامنه ارتفاعات پربرف شاهان کوه واقع شده است. چشمه های پرآب، مراتع سرسبز و هوای فرح بخش در تابستان، این منطقه را به مقصد گردشگری تبدیل کرده است. چشمه و رودخانه بابااحمد و سرداب از جاذبه های طبیعی این روستا به شمار می رود.دسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیاصفهانکلید‌واژهروستاسردابسفلیفریدونشهراصفهان2974 بازدید
عبدل زیبا و فرح بخشسه‌شنبه 23 تير 1394 | 8 سال پیش