شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاری

  • شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاری
  • شیر سنگی، نماد غیرت و جوانمردی در ایل بختیاری
مهرداد زینلیاندوشنبه 18 خرداد 1394 | 8 سال پیشاینجا در روستای زیبای شیخ علیخان، در 5 کیلومتری شمال غرب چلگرد، مرکز شهرستان کوهرنگ چهار محال و بختیاری که بر دامنه قلل پر برف زردکوه بختیاری آرمیده است، این شیرهای سنگی، غیرت، جوانمردی و دلاوری مردان ایل بزرگ بختیاری را به نمایش گذاشته است.دسته‌بندیویژگیهای مردم نگاریچهارمحال و بختیاریکلید‌واژهشیرسنگیبختیاریشیخعلیخانکوهرنگ1914 بازدید
نمای ایران سپاسپنجشنبه 21 خرداد 1394 | 8 سال پیش
عبدل زیباست . نماد قدرت و غیرت و ایل و ایرانیدوشنبه 25 خرداد 1394 | 8 سال پیش