پانورامایی زیبا از شهر پاوه

پانورامایی زیبا از شهر پاوه
عدنان مرادیچهارشنبه 29 آذر 1391 | 11 سال پیشبر روی ارتفاعات کوه درنیشه دیدگاه زیبایی از شهر پاوه را می توان به نمایش گذاشت نمایی که تقدیم می کنم به بینندگان نمای ایران پانورامی زیبا از شهرم پاوهدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیکرمانشاهکلید‌واژهپانوراماییزیباشهرپاوه876 بازدید