ایجاد نقش جلاله الله با درخت در دل كوه!

ایجاد نقش جلاله الله با درخت در دل كوه!
نزدیكی هایی رودبار، در دل كوه، با این تصویر زیبا برخورد خواهید كرد. (در مسیر به سمت رشت)محمد صادق | پنجشنبه 6 خرداد 13891225 بازدید
jalil shabani نقش كناری معروف به تاج شاه مربوط به پیش از انقلاب استپنجشنبه 6 خرداد 1389 | 12 سال پیش
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!