ایجاد نقش جلاله الله با درخت در دل كوه!

ایجاد نقش جلاله الله با درخت در دل كوه!
محمد صادق کریمیپنجشنبه 6 خرداد 1389 | 13 سال پیشنزدیكی هایی رودبار، در دل كوه، با این تصویر زیبا برخورد خواهید كرد. (در مسیر به سمت رشت)دسته بندیسایر جاذبه‌هاگیلانواژه کلیدیایجادنقشجلالهاللهدرختكوه1538 بازدید
jalil shabani نقش كناری معروف به تاج شاه مربوط به پیش از انقلاب استپنجشنبه 6 خرداد 1389 | 13 سال پیش