درخت بیدوحشی

درخت بیدوحشی
هادی کراییشنبه 25 ارديبهشت 1389 | 13 سال پیشدرخت بید وحشی ازجمله درختهای موجود در بیشه روستای شهری كهنه میباشد كه زیبایی وعطر خاصی به طبیعت این روستا بخشیده است عكس از هادی كراییدسته‌بندیسایر جاذبه‌های طبیعیخوزستانکلید‌واژهدرختبیدوحشی999 بازدید