فرزند روستا در حال برداشت برنج

فرزند روستا در حال برداشت برنج
جوان روستایی در حال انجام مرحله بعد از درو برنج که برداشت آن است... در گرما و رطوبت گیلان این کار واقعاً خسته کننده است. خستگی در چهره جوان به خوبی نمایان است!محمد صادق | جمعه 6 شهريور 1388796 بازدید
محمد صادق کریمیمحمد صادق کریمیهموند از پنجشنبه 8 مرداد 1388عکاس نیستم، اما عکاسی را دوست دارم!