پل پردلیس

 پل پردلیس
پل پردلیس كه روزگاری شرق و غرب عالم را در جاده ابریشم بهم پیوند می داد ، اكنون جز پلی فرسوده ، مخروبه ، متروكه و بدون ثبت چیزی از آن نمانده است. از 9 دهنه آن تنها 5 دهنه باقی مانده است و اگر سازمان حفظ میراث فرهنگی مرمت و بازسازی آنرا بعهده نگیرد ، باز یادگاری از پیشینیان از بین خواهد رفت. از شواهد و قرائن چنین برمی آید كه این پل در سده سوم و چهارم هجری وجود داشته است و احتمالاً قبل از آن تاریخ نیز موجود بوده است. عرض این پل 5.3 متر است كه برای رفت و آمد دو كاروان بوده است. پنج پایه سنگی آن از آهك و ساروج است. تاریخ در جاهای زیادی از آن یاد می كند. قدیمی ترین یادكرد از این پل ، توسط استخری در مسالك و ممالك است. دهانه های دیگر پل پردلیس در سال 1338 قمری به دستور محمدتقی خان امیرتومان (سطوت الممالك) منفجر شد تا كاغذكنان از دست چپاولگران ایمن باشد! و بدین ترتیب به سرنوشت همتای خود قیز كؤپروسو میانه دچار شد. منبع: www.miyaneh.comبهروز | پنجشنبه 6 تير 1387964 بازدید
واژه کلیدیپردلیس
بهروز اکرمیبهروز اکرمیهموند از يكشنبه 12 خرداد 1387