آب انبار شش بادگیری یزد

آب انبار شش بادگیری یزد
حامد حیدری جمعه 31 خرداد 1387 | 15 سال پیشآب انبار شش بادگیری یزد واقع در دروازه قصابهادسته‌بندیحمام و آب انبارهایزدکلید‌واژهانباربادگیرییزد988 بازدید
سید هادی آی بشومت با عكسی فرسیدی جووونجمعه 31 خرداد 1387 | 15 سال پیش
مهدی فرهادی روح هنرمندان قدیم شاد جمعه 31 خرداد 1387 | 15 سال پیش