روستای شوی

روستای شوی
مجید حیدریيكشنبه 25 فروردين 1387 | 15 سال پیشاین روستا در نزدیكی آبشار قرار دارددسته‌بندیسایر جاذبه‌هاخوزستانکلید‌واژهروستایشوی479 بازدید